Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Miejski w Poddębicach
Urząd Miejski w Poddębicach
Adres:  
ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice
Telefon:  
436782580
Fax:  
E-mail:  
gmina@poddebice.pl

Szczegóły oferty pracy

Podinspektor w Referacie Finansowym

Jednostka ogłaszająca:
Urząd Miejski w Poddębicach ul. Łódzka 17/21 99-200 Poddębice
Data ogłoszenia:
2019-08-07
Termin składania dokumentów:
2019-08-20
Wymagane wykształcenie:
wyższe lub średnie i 3-letni staż pracy
Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie: wyższe lub średnie i 3-letni staż pracy; 2) obywatelstwo polskie; 3) osoba nie była skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 5) osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią. 2. Wymagania dodatkowe: 1) mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, rachunkowości lub finansów; 2) mile widziany co najmniej 2 letni staż pracy w obszarze związanym z podatkami, finansami lub księgowością; 3) mile widziana znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym; 4) znajomość obsługi komputera; 7) posiadanie następujących cech: łatwość nawiązywania relacji i umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi interesanta, życzliwość w kontaktach, kreatywność, odporność na stres.
Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych a w szczególności: 1) opracowywanie projektów uchwał dotyczących: a) wzorów informacji i deklaracji podatkowych, b) stawek podatków i sposobu ich poboru. 2) kompletowanie dokumentacji stanowiących podstawę wymiaru i udzielanych ulg podatkowych, 3) bieżące wprowadzanie przekazywanych zmian geodezyjnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, 4) bieżąca aktualizacja rejestrów wymiarowych, 5) opracowywanie decyzji wymiarowych, 6) właściwe i terminowe dokonywanie wymiaru podatków : rolnego , od nieruchomości i leśnego osobom fizycznym z terenu gminy lub łącznego zobowiązania podatkowego 7) prowadzenie ewidencji podatników, 8) prowadzenie rejestrów wymiarowych oraz przypisów i odpisów, 9) rozpatrywanie odwołań, 10) rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg inwestycyjnych w podatku rolnym, 11) rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg żołnierskich i nabycia gruntów, 12) dokonywanie kontroli podatkowej w zakresie: a) rzetelności składanych informacji i deklaracji, b) zgodności informacji i deklaracji z ewidencją gruntów i budynków, 13) prowadzenie kontroli prawidłowej realizacji obowiązku podatkowego w terenie w celu ustalenia kompletności ilości i wielkości powierzchni nieruchomości objętych opodatkowaniem, 2. Wydawanie zaświadczeń o wysokości wpłat składki FUSR, 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji samorządowej, 4. Opracowywanie materiałów stanowiących podstawę rozpatrywania skarg, 5. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu realizowanych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współdziałanie z innymi pracownikami w zakresie opracowywania zbiorczych sprawozdań, 6. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych, majątkowych i osiąganych dochodach z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego, 7. Opracowywanie i niezwłoczne kierowanie do publikacji materiałów stanowiących podstawę stałej aktualizacji stron Biuletynu Informacji Publicznej w części dotyczącej swojego zakresu działania, 8. Inicjowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu usprawniania własnej pracy, 9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza i Kierownika Referatu.
Wymagane dokumenty:
1. życiorys własnoręcznie podpisany i zawierający następujące dane osobowe: 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) datę urodzenia, 3) dane kontaktowe, 4) wykształcenie, 5) kwalifikacje zawodowe 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 2. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 3. Ksero dokumentu poświadczającego wykształcenie, 4. Ksero innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania wstępne). 6. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających okresy zatrudnienia lub inne zaświadczenia, 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że; - osoba posiada obywatelstwo polskie, - osoba nie była skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią, 8. podpisana klauzula informacyjna i zgoda do ogłoszenia rekrutacyjnego. 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z art.9 ust.1 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data i czytelny podpis. Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę. V. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą trwającą nie dłużej niż 3 miesiące i kończącą się egzaminem.
Warunki pracy:
1. stanowisko – podinspektor w Referacie Finansowym 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 936 i poz. 2437). 3. Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim (m.in. wyjazdy na szkolenia, spotkania służbowe). Warunki pracy bezpieczne. Budynek Urzędu piętrowy, do którego podjazd jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy. 4. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z analizą i stosowaniem przepisów oraz obsługą komputera i urządzeń biurowych. Jest wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa. Praca przy komputerze. Współpraca z pracownikami Urzędu i jednostkami zewnętrznymi, korespondencja tradycyjna i e-mailowa, przemieszczanie się wewnątrz budynku Urzędu. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca kontaktów z interesantami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. 5. oświetlenie pomieszczenia biurowego: naturalne i sztuczne,
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Poddębicach w miesiącu lipcu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Poddębicach ul. Łódzka 17/21 pok. Nr 8 (parter) lub pocztą elektroniczną na adres gmina@poddebice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – podinspektor w Referacie Finansowym” w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Poddębicach po dniu 20 sierpnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.
Uwagi:
Szczegółowych informacji udziela Pani Elżbieta Król, ul. Łódzka 17/21, tel. 0 43 87 810 702 wew. 730. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (poddebice.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach , ul. Łódzka 17/21 , 99-200 Poddębice. W załączeniu klauzula informacyjna i zgoda do ogłoszenia rekrutacyjnego.
Wybrany kandydat:
Agnieszka Rynkiewicz
Dodatkowe informacje o kandydacie:
Uzasadnienie wyboru:
Uzyskała największą ilość punktów ogółem z testu i rozmowy kwalifikacyjnej

Lista wszystkich kandydatów:

Agnieszka Rynkiewicz
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Elżbieta Król
dodano do BIP dnia 07-08-2019 13:47:38
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu